Spoločnosť DTG Optimus Kft bola založená v roku 2005, svoju činnosť začala vykonávať v roku 2006. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti, ktorú vykonávame už 10 rokov  je výroba baleného cementu, veľkoobchod s cementom a logistika.
Naša vlastná prevádzka sa nachádza v Debrecíne na ulici Vértesi v rámci komplexu s rozlohou 6 hektárov, ktorý je mimoriadne ľahko dostupný. Nachádza sa vo vzdialenosti niekoľko sto metrov od cesty č. 4; 3,5 km od konca rýchlostnej cesty M35 a 1,8 km od cesty č. 47.
DTG Optimus nakupuje voľne ložený cement od nadnárodných a aj od nezávislých certifikovaných výrobcov cementu. Obstarávanie cementu realizujeme formou železničnej alebo cestnej dopravy. V prípade cestnej dopravy dopravujeme cement buď do našej vlastnej prevádzky, alebo na adresu vykládky zadanú kupujúcim, kde sa uskutoční jeho predaj. V prípade železničnej dopravy sa uskutočňuje doprava cementu do našej prevádzky.
Vlečka z dĺžkou 2000 m umožňuje  neobmedzený príjem a výdaj tovaru prostredníctvom železnice, vrátane vagónov ukrajinského typu. Naša prevádzka disponuje manipulačnými zariadeniami potrebnými pre obsluhu tovaru. Náš vykládkový systém je okrem klasických zariadení využívaných v Európskej únii vybavený aj špeciálnym hĺbkovým vykládkovým systémom, ktorý umožňuje prijímanie ukrajinských – ruských vagónov a je jediný prevádzkyschopný systém tohto typu v Maďarsku.
Náš uzavretý / zastrešený sklad s rozlohou 5000 m2 a vonkajšie spevnené skladovacie plochy s rozlohou vyše 9000 m2 umožňujú manipuláciu s rozmanitým materiálom. 4 silá a k nim patriace zariadenia umožňujú uskladnenie a manipuláciu voľne loženého materiálu (do špecifickej hmotnosti 1,7 t/m3). Skladovacia kapacita pre voľne ložený cement predstavuje 3 800 ton. Voľne ložený cement je zo síl prepravovaný k baliacej linke v uzavretom systéme pomocou elevátora iných pneumatických zariadení. Maximálna výrobná kapacita baliacej linky predstavuje v prípade vriec s hmotnosťou 25 kg 600 ton/deň. Balený cement vyrábame pod vlastnou značkou DTG Optimus.
Následný predaj cementu obstaraného spoločnosťou DTG Optimus Kft vo forme voľne loženého cementu uskutočňuje firma KKVJ Kft, ktorá má 50 %-nú spoluúčasť v DTG Optimus Kft. KKVJ Kft vykonáva veľkoobchodnú činnosť s cementom už viac ako 20 rokov. Odberateľmi nami obstaraného voľne loženého cementu sú predovšetkým betonárne a firmy zaoberajúce sa výstavou infraštruktúry a ciest.
Najvýznamnejšie projekty realizované v nedávnej minulosti:

  • diaľnica M3, smer Ukrajinská hranica
  • diaľnica Makó-Nagylak, hraničné prepojenie s Rumunskom
  • futbalový štadión v Debrecíne
  • rekonštrukcia cesty č. 4
  • LEGO Nyíregyháza
  • vodná nádrž v Beregi
  • Apolló Tyres
  • čistiarní odpadových vôd

Nami distribuovaný cement disponuje potrebnými povoleniami pre uvedenie do obehu, certifikátmi kvality a vyhlásením o vlastnostiach. Považujeme za dôležité udržiavanie kvality, preto pravidelne kontrolujeme cement prichádzajúci do našej prevádzky prostredníctvom externých organizácií zabezpečujúcich certifikáciu kvality.
Celková kapacita prevádzky je 420 tis ton. Z toho množstva spoločnosť DTG Optimus pre svoje účely používa 300 tis ton, 20 tis ton cementu je spracované a skladované na základe nájomnej zmluvy a ďalších 100 tis ton slúži ako rezervná kapacita.
Ďalším spoločníkom v DTG Optimus Kft je firma CTR Holding GmbH, ktorá má v spoločnosti DTG Optimus 50 % spoluúčasť. Do investičného portfólia CTR Holding GmbH patrí bývalá cementáreň spoločnosť Zeocem a.s., ktorá momentálne neprodukuje cement ale produkty na báze zeolitu, ktorý bol v minulosti používaný ako prídavný materiál – náhrada cementárenskej granulovanej trosky –  pri výrobe cementu.
Od roku 2015 pôsobí spoločnosť DTG Optimus Kft aj v oblasti nákupu, predaja a logistiky vysokopecnej trosky, ktorá sa v cementovom priemysle využíva ako prídavný materiál. Nákup a  predaj  vysokopecnej trosky je zabezpečený dlhodobými zmluvami.
Prehľadné hospodárenie našej spoločnosti je zabezpečené vyžívaním informačnej technológie a informačného systému SAP. Organizačná štruktúra s nízkym počtom zamestnancov je prispôsobená aktuálnym požiadavkám, čím zabezpečuje vhodnú obsluhu zákazníkov a dynamický príjem dodávok.
Našou stratégiou je vytvorenie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, rozšírenie našich odborných znalostí a využitie našej kapitálovej sily.
Sme súčasťou verejného života Debrecína, podporou športu sa podieľame na rozvoji miestneho športu.